Kurseksamen for Akvakultur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Anser myndighetene bruk av båt i havbruk som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring?

26) Hva er en SHA plan?

27) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •