Kurseksamen for Akvakultur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

12) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

15) Anser myndighetene bruk av båt i havbruk som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Hva er en SHA plan?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

26) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

27) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •