Kurseksamen for Akvakultur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Hva er en SHA plan?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

12) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

13) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Anser myndighetene bruk av båt i havbruk som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

19) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

20) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

27) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •