Kurseksamen for Anleggsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Hva er en SHA plan?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •