Kurseksamen for Anleggsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

9) Hva er en SHA plan?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •