Kurseksamen for Anleggsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Hva er en SHA plan?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •