Kurseksamen for Avfall og gjenvinning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

12) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

13) Hva er en SHA plan?

14) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Trenger alle bedrifter verneombud?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •