Kurseksamen for Avfall og gjenvinning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

12) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

13) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

14) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Hva er en SHA plan?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

  •  
  •