Kurseksamen for Avfall og gjenvinning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Hva er en SHA plan?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

21) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •