Kurseksamen for Avløpsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Hva er en SHA plan?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •