Kurseksamen for Avløpsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Hva er en SHA plan?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •