Kurseksamen for Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Hva er en SHA plan?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

26) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

27) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •