Kurseksamen for Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

8) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

12) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Hva er en SHA plan?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

27) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •