Kurseksamen for Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hva er en SHA plan?

3) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

26) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

27) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •