Kurseksamen for Bensinstasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er en SHA plan?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

8) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

9) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Trenger alle bedrifter verneombud?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •