Kurseksamen for Bensinstasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

3) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Hva er en SHA plan?

7) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

15) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •