Kurseksamen for Bensinstasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er en SHA plan?

2) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

13) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •