Kurseksamen for Bensinstasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Hva er en SHA plan?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

23) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •