Kurseksamen for Bergverksdrift

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

26) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •