Kurseksamen for Bergverksdrift

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

26) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •