Kurseksamen for Bergverksdrift

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

2) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

18) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

26) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •