Kurseksamen for Byggebransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

24) Hva er en SHA plan?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

26) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

27) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

28) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •