Kurseksamen for Byggebransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er en SHA plan?

2) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

16) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

27) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

28) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •