Kurseksamen for Byggebransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Hva er en SHA plan?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

26) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

27) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

28) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •