Kurseksamen for Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •