Kurseksamen for Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •