Kurseksamen for Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •