Kurseksamen for Detaljhandel

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Hva er en SHA plan?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Trenger alle bedrifter verneombud?

18) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

26) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •