Kurseksamen for Detaljhandel

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Hva er en SHA plan?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

23) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

26) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •