Kurseksamen for Detaljhandel

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Trenger alle bedrifter verneombud?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

26) Hva er en SHA plan?

  •  
  •