Kurseksamen for Distribusjon av gass gjennom ledningsnett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •