Kurseksamen for Distribusjon av gass gjennom ledningsnett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

6) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Trenger alle bedrifter verneombud?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

19) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

  •  
  •