Kurseksamen for Distribusjon av gass gjennom ledningsnett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •