Kurseksamen for Drift av underholdningsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

12) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Hva er en SHA plan?

  •  
  •