Kurseksamen for Drift av underholdningsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Hva er en SHA plan?

25) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •