Kurseksamen for Drift av underholdningsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

14) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Hva er en SHA plan?

22) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •