Kurseksamen for Eiendomsdrift

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Trenger alle bedrifter verneombud?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Hva er en SHA plan?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •