Kurseksamen for Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

7) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Hva er en SHA plan?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •