Kurseksamen for Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hva er en SHA plan?

  •  
  •