Kurseksamen for Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Hva er en SHA plan?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

13) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

21) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •