Kurseksamen for Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Hva er en SHA plan?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

  •  
  •