Kurseksamen for Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Hva er en SHA plan?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

14) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

17) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •