Kurseksamen for Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Hva er en SHA plan?

3) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

18) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •