Kurseksamen for Engroshandel med kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Hva er en SHA plan?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •