Kurseksamen for Engroshandel med kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Hva er en SHA plan?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

5) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

6) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •