Kurseksamen for Engroshandel med kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Hva er en SHA plan?

10) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •