Kurseksamen for Frisør, kroppspleie og helsestudio

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Hva er en SHA plan?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •