Kurseksamen for Grafisk produksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

3) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

4) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

5) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Hva er en SHA plan?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •