Kurseksamen for Grafisk produksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

8) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Hva er en SHA plan?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •