Kurseksamen for Handel med motorvogner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Hva er en SHA plan?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •