Kurseksamen for Handel med motorvogner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Hva er en SHA plan?

17) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •