Kurseksamen for Handel med motorvogner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

12) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Hva er en SHA plan?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •