Kurseksamen for Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

26) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

27) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

28) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

29) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •