Kurseksamen for Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

27) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

28) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

29) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •