Kurseksamen for Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Trenger alle bedrifter verneombud?

17) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

18) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

27) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

28) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

29) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •