Kurseksamen for Hotell og restaurantvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Hva er en SHA plan?

13) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

26) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •