Kurseksamen for Hotell og restaurantvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

6) Hva er en SHA plan?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

26) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •