Kurseksamen for Import, engros og agentur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •