Kurseksamen for Import, engros og agentur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Trenger alle bedrifter verneombud?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •