Kurseksamen for Import, engros og agentur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •