Kurseksamen for Interesseorganisasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

  •  
  •