Kurseksamen for Interesseorganisasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

8) Trenger alle bedrifter verneombud?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •