Kurseksamen for Interesseorganisasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

5) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

18) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •