Kurseksamen for Jordbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Hva er en SHA plan?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

26) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •