Kurseksamen for Jordbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

11) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

19) Hva er en SHA plan?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

26) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •