Kurseksamen for Kontorvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

26) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •