Kurseksamen for Kontorvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

26) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •