Kurseksamen for Kontorvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

19) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

26) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •