Kurseksamen for Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

15) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

16) Hva er en SHA plan?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •