Kurseksamen for Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Hva er en SHA plan?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •