Kurseksamen for Landtransport

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Hva er en SHA plan?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Trenger alle bedrifter verneombud?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •