Kurseksamen for Landtransport

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

6) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

14) Hva er en SHA plan?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •