Kurseksamen for Landtransport

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

9) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Hva er en SHA plan?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •