Kurseksamen for Overflatebehandling av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Hva er en SHA plan?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

25) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

  •  
  •