Kurseksamen for Overflatebehandling av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er en SHA plan?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •