Kurseksamen for Overflatebehandling av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Hva er en SHA plan?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •