Kurseksamen for Post- og distribusjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

25) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •