Kurseksamen for Post- og distribusjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

4) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •