Kurseksamen for Post- og distribusjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

19) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

20) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •