Kurseksamen for Privat etterforskning og vakttjeneste

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Hva er en SHA plan?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •