Kurseksamen for Privat etterforskning og vakttjeneste

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Hva er en SHA plan?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •