Kurseksamen for Privat etterforskning og vakttjeneste

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

8) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Hva er en SHA plan?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •