Kurseksamen for Produksjon - øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Hva er en SHA plan?

11) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

26) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •