Kurseksamen for Produksjon - øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Hva er en SHA plan?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

26) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •