Kurseksamen for Produksjon - øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Hva er en SHA plan?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

22) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •