Kurseksamen for Produksjon av dyrefor

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Hva er en SHA plan?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •