Kurseksamen for Produksjon av dyrefor

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Hva er en SHA plan?

14) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •