Kurseksamen for Produksjon av dyrefor

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

5) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Hva er en SHA plan?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

  •  
  •