Kurseksamen for Produksjon av elektriske maskiner og apparater

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

2) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

12) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Hva er en SHA plan?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •