Kurseksamen for Produksjon av elektriske maskiner og apparater

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

2) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Hva er en SHA plan?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •