Kurseksamen for Produksjon av elektriske maskiner og apparater

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

13) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Hva er en SHA plan?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

21) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •