Kurseksamen for Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

12) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Hva er en SHA plan?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •