Kurseksamen for Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Hva er en SHA plan?

  •  
  •