Kurseksamen for Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

12) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Hva er en SHA plan?

  •  
  •