Kurseksamen for Produksjon av gummi og plastprodukter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •