Kurseksamen for Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Hva er en SHA plan?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

26) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •