Kurseksamen for Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

24) Hva er en SHA plan?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

26) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •