Kurseksamen for Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Hva er en SHA plan?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

26) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •