Kurseksamen for Produksjon av kontor- og datamaskiner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

18) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

24) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

25) Hva er en SHA plan?

  •  
  •