Kurseksamen for Produksjon av kontor- og datamaskiner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Hva er en SHA plan?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Trenger alle bedrifter verneombud?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •