Kurseksamen for Produksjon av kontor- og datamaskiner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Hva er en SHA plan?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •