Kurseksamen for Produksjon av maskiner og utstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Hva er en SHA plan?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •