Kurseksamen for Produksjon av maskiner og utstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Hva er en SHA plan?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •