Kurseksamen for Produksjon av maskiner og utstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Hva er en SHA plan?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •