Kurseksamen for Produksjon av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Hva er en SHA plan?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •