Kurseksamen for Produksjon av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Hva er en SHA plan?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •