Kurseksamen for Produksjon av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

2) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Hva er en SHA plan?

12) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •