Kurseksamen for Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Hva er en SHA plan?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •