Kurseksamen for Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

6) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Hva er en SHA plan?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •