Kurseksamen for Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hva er en SHA plan?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •