Kurseksamen for Produksjon av næringsmidler og drikkevarer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

26) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

27) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •