Kurseksamen for Produksjon av næringsmidler og drikkevarer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

13) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

26) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

27) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •