Kurseksamen for Produksjon av papir og papirvarer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er en SHA plan?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •