Kurseksamen for Produksjon av papir og papirvarer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Hva er en SHA plan?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

  •  
  •