Kurseksamen for Produksjon av papir og papirvarer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Hva er en SHA plan?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •