Kurseksamen for Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Trenger alle bedrifter verneombud?

9) Hva er en SHA plan?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •