Kurseksamen for Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Hva er en SHA plan?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •