Kurseksamen for Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Hva er en SHA plan?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •