Kurseksamen for Produksjon av tekstiler, lær og klær

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

16) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Hva er en SHA plan?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •