Kurseksamen for Produksjon av tekstiler, lær og klær

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

3) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Hva er en SHA plan?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

14) Trenger alle bedrifter verneombud?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •