Kurseksamen for Produksjon av tekstiler, lær og klær

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Hva er en SHA plan?

4) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •