Kurseksamen for Reiseliv og fritidsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Trenger alle bedrifter verneombud?

15) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Hva er en SHA plan?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

26) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

27) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •