Kurseksamen for Reiseliv og fritidsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Hva er en SHA plan?

16) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

25) Trenger alle bedrifter verneombud?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

27) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •