Kurseksamen for Reiseliv og fritidsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Hva er en SHA plan?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

27) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •