Kurseksamen for Renhold

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Hva er en SHA plan?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

  •  
  •