Kurseksamen for Reparasjon og handel med motorsykler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Trenger alle bedrifter verneombud?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

  •  
  •