Kurseksamen for Reparasjon og handel med motorsykler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

  •  
  •