Kurseksamen for Sport og idrett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

26) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •