Kurseksamen for Sport og idrett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

26) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •