Kurseksamen for Sport og idrett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

19) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

26) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

  •  
  •