Kurseksamen for Teknisk forskning, prøving og analyse

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

16) Trenger alle bedrifter verneombud?

17) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •