Kurseksamen for Teknisk forskning, prøving og analyse

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

16) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •