Kurseksamen for Teknisk forskning, prøving og analyse

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

8) Trenger alle bedrifter verneombud?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

20) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •