Kurseksamen for Trelastindustrien

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Hva er en SHA plan?

10) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

14) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

26) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

27) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

28) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •