Kurseksamen for Trelastindustrien

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

26) Hva er en SHA plan?

27) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

28) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •